Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 645

Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.