Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 654

(1) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(2) Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká.

(3) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.