Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 503
(1) Výzva akcionářům podle § 502 obsahuje alespoň

a) rozsah zvýšení základního kapitálu,

b) poměr rozdělení akcií mezi akcionáře,

c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do 1 roku od doručení výzvy.

(2) Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 1 uplatní představenstvo přiměřeně postup podle § 539.