Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 618

(1) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.

(2) Jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, postupuje se podle § 620 až 622.