Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 704

Pro shromáždění delegátů se § 44 odst. 1, § 637 až 639, § 656, 657 a 659 použijí obdobně.