Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 234

Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku; to platí i o zániku členství.