Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2661

Nahradí-li kontrolor objednateli škodu, přechází na něho právo objednatele vůči třetí osobě tak, jako by mu bylo postoupeno.