Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1376

Zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo.