Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1839

V případě pochybností musí podnikatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit podle tohoto pododdílu.