Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2809
Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost,

a) o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události,

b) kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v § 2788 a

c) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek.