Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1874

Je-li k plnění zavázáno společně několik podnikatelů, má se za to, že jsou zavázáni společně a nerozdílně.