Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2453

Závazek zaniká, není-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena v ujednané době. Není-li doba ujednána, může kterákoli strana závazek zrušit oznámením druhé straně.