Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2613

Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.