Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1568

Byl-li povolán přední a následný odkazovník, použije se § 1567 obdobně.