Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2267

Neodstraní-li nájemce poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel.