Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 554

K zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží.