Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2778

K ujednání, kterým se strany odchýlí od § 2775 nebo 2777, se nepřihlíží. To platí i v případě, vzdá-li se pojistník práva na vydání pojistky.