Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1316

Zástavní právo k věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká zápisem v tomto seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.