Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2943

Ustanovení § 2939 až 2942 se nepoužijí, pokud vada způsobila poškození vadného výrobku nebo poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům.