Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2436

Příkazce složí na žádost příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů a nahradí mu náklady účelně vynaložené při provádění příkazu, byť se výsledek nedostavil.