Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2357

Ustanovení tohoto pododdílu se použijí obdobně i na pacht části závodu tvořící samostatnou organizační složku.