Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2872Pojištění velkého pojistného rizika

(1) Pojišťuje-li pojistitel velké pojistné riziko v neživotním pojištění podle jiného zákona upravujícího pojišťovnictví, lze se odchýlit od jakéhokoli ustanovení této části ve prospěch kterékoli strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.

(2) Pojištění velkého pojistného rizika lze ujednat pouze jako pojištění škodové.