Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2417

(1) Potvrzení o převzetí věci lze nahradit skladištním listem. Skladištní list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat vydání skladované věci; lze jej vydat na jméno, na řad, nebo na doručitele.

(2) Skladištní list obsahuje alespoň

a) jméno skladovatele a jeho bydliště nebo sídlo,

b) jméno ukladatele a jeho bydliště nebo sídlo,

c) označení, množství, váhu nebo objem uskladněných věcí,

d) formu skladištního listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl vydán,

e) údaj o místě, kde je věc uskladněna, a

f) místo a den vydání skladištního listu a skladovatelův podpis.

(3) Neobsahuje-li skladištní list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele.