Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 544

Na zaknihované cenné papíry vedené v samostatné evidenci se § 536 až 543 použijí přiměřeně.