Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 955

Povinnosti a práva pečující osoby vymezí soud; jinak se přiměřeně použijí ustanovení o pěstounství.