Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2397

Úvěrovaný může uplatnit právo na poskytnutí peněz ve lhůtě určené ve smlouvě. Není-li lhůta ujednána, může právo uplatnit, dokud závazek ze smlouvy trvá.