Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2363Podlicence

Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to ujednáno v licenční smlouvě.