Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2911

Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.