Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2238

Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.