Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2430Základní ustanovení

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.