Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2765

Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.