Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 978

Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.