Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1394

Na podzástavní právo se přiměřeně použijí ustanovení o právu zástavním.