Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2441

Závazek z příkazu zaniká smrtí příkazce i smrtí příkazníka. To platí i tehdy, zanikne-li právnická osoba, aniž má právního nástupce.