Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2871

(1) Předmětem pojištění finančních ztrát jsou vynaložené náklady, které vznikly v důsledku škodné události, nebo ušlý zisk, anebo jiné finanční ztráty určené ve smlouvě.

(2) Pojištění finančních ztrát lze ujednat jako pojištění škodové nebo obnosové.