Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2584

Právo požadovat smluvený provoz dopravního prostředku může objednatel postoupit jiné osobě.