Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2721

O vzájemných právech a povinnostech společníků platí obdobně ustanovení o spoluvlastnictví.