Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3018

Povinnost zveřejnit údaje je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.