Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2345Základní ustanovení

(1) Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht.

(2) Je-li pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena v písemné formě, má se za to, že pacht byl ujednán na dobu neurčitou.