Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2455Základní ustanovení

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu.