Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2367

Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.