Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3044

Ustanovení § 128 se použije i na zakladatelská právní jednání a na přeměny právnických osob, k nimž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.