Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2813

Byla-li ujednána hranice pojistného plnění, má se za to, že se vztahuje na jednu škodnou událost.