Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2427
Skladovatel může skladování vypovědět bez výpovědní doby,

a) zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li z ní skladovateli značná škoda,

b) dluží-li ukladatel skladné za dobu nejméně tři měsíce, nebo

c) hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel nemůže odvrátit.