Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2770Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.