Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2468

Nebyla-li výše odměny ujednána, náleží komisionáři odměna přiměřená vykonané činnosti a dosaženému výsledku.