Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2578

Podrobnější úpravu přepravy osob a věcí stanoví jiný právní předpis, zejména předpisy, kterými se stanoví přepravní řády, nestanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropských společenství.