Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2121

(1) Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

(2) Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.