Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2088

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.