Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1439

Správa zaniká uplynutím doby, na kterou byla zřízena, dosažením účelu nebo zánikem práva beneficienta k spravovanému majetku.